Brouwersvaatwerk

Brouwersvaatwerk

[2011]  Naar aanleiding van de rechtszaak van Heineken tegen Olm over het oneigenlijk gebruik van Heinekenfusten, hieronder een publicatie uit 1770. Het probleem is van alle eeuwen:

PUBLICATIE 

Tegen het verbreeken en Schenden van

BROUWERSVAATWERK

Bailliu, Burgemeesteren en Schepenen der Stad Vlissingen, allen den geenen die deesen sullen sien ofte hooren leesen Salut. Al Alsoo Wy in ervaringe gekoomen syn, hoe niet tegenstaande diversche geêmaneerde Publicatien en verboden, veele haar niet ontsien omme de Brouwrs ledige Tonnen en Vaten, ofschoon deselve met een behoorlyk teeken gemerkt, en daar door kenbaar gemaakt syn, in plaats van aan de Brouwers vry en ongeschondet terug te geeven, tot eygen gebruyk te maken, met deselve door te Zagen, te berbranden of te verduysteren, de kenteekens daar uyt te doen, en dergelyken meer, al het geene niet alleen is strekkende tot merkelyke schade en nadeel van de Brouweryen binnen deese Stad, maar het geene in Effecte niet anders is aan te merken als een ontvreemdinge van een anders, en aan hun vertrouwde goederen, en dus eene specie van Dieverye boven en behalven dat al het selve ook op het serieuste by onderscheyde Placcaeten van de Edele Mogende Heeren Staaten van Zeeland, als die van dato den 16 November 1629, 20 Maart 1660 en laastelijkden 21 September 1739 is geinterdiceert: Zoo is ’t dat Wy by deesen alle Schippers, Schuytlieden hunne Knegts en alle andere verbieden eenige ledige Brouwers Vaatwerk alheer behoorende op wat voorwensel ook uyt deese Stad te vervoeren: En voorts allen en een ygelyk willen hebben aanbevoolen en gerecommandeert soo binnen deese Stad als Resorte van dien sig sorgvuldig te wagten van tegens de voorens gemelde ordres van de Hooge overigheyd eenig Brouwers Vaatwerk te verduysteren of van natuur te veranderen, directelyk nog indirectelyk, maar voor het selve na bhooren sorge te dragen en dus geensints het ledig Vaatwerk der Brouwers buiten hunne Hysen op s’Heeren straten te zetten op poene van een Pond vlaams voor ieder stuk te verbeuren, te appliceeren de eene helft voor den aanbrenger, en de wederhelft voor den Nederduytschen Armen dezer Stad, maar in tegendeel op het eerste afvragen aan de Bierwerckers aanwysen, om door hun inde Brouweryen te werden gebragt met uytsonderinge nogtans van de soodanige als by Onse Publicatie van den 7 Maart 1755 staat vermelt Verbiedende wel enstelyk aan een iegelyk het selve tot eenig eyge gebruyk te mogen maken op poene dat tegens de overtreders sonder \conniventie of aensien des Persoons conform den inhou van van de voorengemelde hun Edele Mogende Placcaten sal worden geprocedeert en desleve ten hunnen opsigte geëxecuteert, en sullen de Ouders voor hunne Kinderen en Meesters en Vrouwen voor hunne Dienstboden oeten instaan en aansprekelijk syn, waaromme Wy by deesen den heer Officier in der tyd ordonneeren en gelsaten met alle naauwkeurigheid alle het geene voorschreeve te doen navorschen, en Punctuelyk de overtreeders te doen Calangeeren en tegens desleve te Procedeeren soo als conform den inhoud van meer gemelde Placcaten en tot observatie van de orders van den Souverain best sal oordelen te behooren. En ten eynde te doen sien Onse enrstige meeninge en intentie omme de voorengemelde msuses met alle nadruk te keer te gaan: Authoriseeren Wy by deesen booven de bedienden van de Justitie, de Bierwerkers alhier ter Steede omme met consent van den heer Regeerende Brugemeester vry en onbekommert te mogen Visiteeren alle soodanige plaatsen, daar sy vermoeden hebben, dat eenig Brouwers Vaatwerk verborgen of afhandig gemaakt zoude weesen, en ook teffens tot het doen van Calange tot Vyftig Guldens voor ieder stuk Brouwers Vaatwerk ’t zy groot of kleen ’t geen door desaagt, of tot eenig ander gebruik gemaakt, door hun sal bevonden worden, mits immediatelyk daar van aan den Heer Officier kennis geevende.

En op dat niemand hier van eenige Ignorantie soude konnen Pretendeeren sal deese worden Gepubliceert en Geaffigeert alomme daar sulks binnen deese Stad gewoon is te geschieden

Aldus gedaan en Gearresteert in het Collegie van 

Bailliu, Burgemeesteren en Schepen der Stad 

Vlissingen, deesen 11 september 1770.

My present

JAN van VRYBERGHE

Van Westenschouwe

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.